Pyörätuolirytminen

Pyörätuolirytminen

Sports club 15 to 25 -year-olds

9.8.2020 - 29.11.2020

Rytminen voimistelu 4-6v.

Rytminen voimistelu 4-6v.

Sports club 4 to 6 -year-olds

5.9.2020 - 28.11.2020

Rytminen voimistelu esivalmennus

Rytminen voimistelu esivalmennus

Sports club 5 to 7 -year-olds

5.9.2020 - 28.11.2020

Rytminen voimistelu 4-6v.

Rytminen voimistelu 4-6v.

Sports club 4 to 6 -year-olds

3.9.2020 - 26.11.2020

Rytminen voimistelu 10-12v.

Rytminen voimistelu 10-12v.

Sports club 10 to 12 -year-olds

2.9.2020 - 25.11.2020

Kokkailua yläkoululaisille

Kokkailua yläkoululaisille

Cooking 13 to 16 -year-olds

9.9.2020 - 16.12.2020

Yläkoululaisten digi- ja pelikerho

Yläkoululaisten digi- ja pelikerho

Console gaming 13 to 15 -year-olds

9.9.2020 - 9.12.2020

Avoin pelikerho

Avoin pelikerho

Console gaming 9 to 12 -year-olds

10.9.2020 - 17.12.2020